ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 5)


2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 6)
2021-07-06 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 28)
2021-06-24 ประชาสัมพันธ์เพ่ื่อสร้างการรััับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 (ดู : 29)
2021-05-21 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 44)
2021-04-16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ดู : 54)
2021-03-30 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ดู : 76)
2021-03-05 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 78)
2021-03-03 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม2563 -มีนาคม 2564 (ดู : 79)
2021-03-03 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ดู : 77)
2021-03-02 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง รอบ 6 เดือน (ดู : 75)
2021-03-02 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง รอบ 12 เดือน (ดู : 66)
2021-02-24 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 75)
2021-02-24 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 85)
2021-02-02 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 103)
2021-01-25 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 80)
2021-01-04 นโยบายการบริหารงานบุคคลของอบต.ถ้ำฉลอง (ดู : 69)
2021-01-04 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 75)
2021-01-04 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 97)
2021-01-04 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 80)
2021-01-04 ประกาศมาตรการในการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 73)
2021-01-04 ประกาศมาตรการส่่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (ดู : 66)
2021-01-04 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 74)
2021-01-04 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรีียน (ดู : 62)
2021-01-04 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 62)
2021-01-04 มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 67)
2021-01-04 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 61)
2021-01-04 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 61)
2021-01-04 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 63)
2021-01-04 ประกาศค่านิยมหลักของวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 63)
2021-01-04 ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส (ดู : 73)
2021-01-04 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 76)
2021-01-04 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 57)
2020-12-16 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ี่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (ขับรถบรรทุกน้ำ) (ดู : 124)
2020-12-16 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ี่ธุรการ) (ดู : 121)
2020-12-14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) (ดู : 118)
2020-12-14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (ขับรถบรรทุกน้ำ) (ดู : 120)
2020-12-04 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 125)
2020-11-23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 139)
2020-11-05 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 116)
2020-10-09 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 126)
2020-10-05 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 68)
2020-10-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) (ดู : 61)
2020-10-01 สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 63)
2020-10-01 สรุปจำนวนผุู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 71)
2020-10-01 แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 78)
2020-10-01 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ประจำปี 2564 (ดู : 22)
2020-09-29 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) (ดู : 149)
2020-09-29 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566) (ดู : 137)
2020-07-02 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 185)
2020-06-30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง รอบ 12 เดือน (ดู : 172)
2020-06-30 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 163)
2020-06-17 ประชาสัมพันธ์เพ่ื่อสร้างการรััับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 (ดู : 169)
2020-06-10 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม2562 -มีนาคม 2563 (ดู : 172)
2020-06-08 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2562 (ดู : 183)
2020-05-12 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 183)
2020-04-15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ดู : 69)
2020-04-10 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 161)
2020-04-07 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 176)
2020-04-07 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 183)
2020-04-01 ประกาศยกเลิกสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 146)
2020-03-20 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 180)
2020-03-12 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ดู : 199)
2020-02-03 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 242)
2020-01-31 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 215)
2020-01-29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 221)
2020-01-16 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 145)
2020-01-10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 256)
2020-01-02 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ ของ อถล.อบต.ถ้ำฉลอง (ดู : 23)
2020-01-02 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขยะในชุมชนของ อถล.อบต.ถ้ำฉลอง (ดู : 21)
2020-01-02 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 169)
2020-01-02 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 171)
2020-01-02 ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส (ดู : 168)
2020-01-02 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 156)
2020-01-02 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 159)
2020-01-02 นโยบายการบริหารงานบุคคลของอบต.ถ้ำฉลอง (ดู : 167)
2020-01-02 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม (ดู : 153)
2020-01-02 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ (ดู : 161)
2020-01-02 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 166)
2019-12-06 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 168)
2019-12-03 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 165)
2019-11-29 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ดู : 32)
2019-11-06 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานผลิตน้ำประปา) (ดู : 235)
2019-11-06 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ) (ดู : 261)
2019-10-31 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4 (ดู : 144)
2019-10-30 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 256)
2019-10-28 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 244)
2019-10-17 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 169)
2019-10-15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 139)
2019-10-09 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 262)
2019-09-20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 244)
2019-08-14 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) (ดู : 262)
2019-08-02 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 267)
2019-07-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 (ดู : 159)
2019-06-13 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานสุ่มไก่ (ดู : 310)
2019-06-13 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักสานกระติบข้าวเหนียว (ดู : 291)
2019-05-27 ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 (ดู : 751)
2019-05-27 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (ดู : 689)
2019-05-27 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 (ดู : 1468)
2019-04-22 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 163)
2019-04-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 (ดู : 173)
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 (ดู : 123)
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (ดู : 123)
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 (ดู : 124)
2019-01-03 ประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 118)
2019-01-03 ประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 130)
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 278)
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีป้าย (ดู : 272)
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 264)
2019-01-02 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (ดู : 150)
2018-10-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (ดู : 134)
2018-09-25 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 315)
2018-08-30 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักสานกระติบข้าวเหนียว (ดู : 295)
2018-08-30 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานสุ่มไก่ (ดู : 304)
2018-07-15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรุู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 860)
2018-04-25 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 835)
2018-04-09 ข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคมปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง (ดู : 1438)
2018-04-04 กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 (ดู : 880)
2018-03-29 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด (ดู : 498)
2018-01-31 ประชาสัมพันธ์แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 874)
2018-01-30 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 932)
2018-01-04 ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 624)
2017-11-07 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองตามแบบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 781)
2017-11-02 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธฺ์เืพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 (ดู : 798)
2017-09-26 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 131)

2021-10-20 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 0)


2021-10-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
2021-10-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
2021-10-04 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (ดู : 3)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
2021-09-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564) (ดู : 4)
2021-09-06 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 11)
2021-09-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
2021-08-30 ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
2021-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
2021-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4110 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
2021-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7951 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
2021-08-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
2021-08-05 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 16)
2021-08-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 ราย โดยวิธัีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
2021-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)
2021-07-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสรา้าง (กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
2021-07-07 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) (ดู : 23)
2021-07-06 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 20)
2021-07-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19)
2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
2021-06-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางแสงดาว จันทร์กลอง หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ความยาวรวม 40 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิะิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
2021-06-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสังวร อินทะสอน บ้านนายสำรวม พานวน ทางเข้าบ่อประปา หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 190 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23)
2021-06-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายไร่นายสำเริง แก้วจรูญ - ไร่นายมานพ เสนะจำนง หมู่ที่ 1 ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรขนาดกว้าง 3.0 เมตร ความยาวรวม 650 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21)
2021-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
2021-06-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21)
2021-06-09 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 25)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 1250 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31)
2021-05-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35)
2021-05-05 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (ดู : 32)
2021-04-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43)
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนิดความยาว 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47)
2021-04-19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 45)
2021-04-09 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564) (ดู : 43)
2021-04-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนบริเวณบ้านนางพนม ฟันอ้น หมู่ทีี่ 2 บ้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2021-03-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (งบประมาณช่่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41)
2021-03-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (งบประมาณช่่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41)
2021-03-04 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 60)
2021-02-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
2021-02-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนำักงานแบบล้อเลื่อนปรับสูงต่ำได้ ขาเหล็กห้าแฉก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70)
2021-02-10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน , โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต) (ดู : 78)
2021-02-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สนำักงานแบบล้อเลื่อนปรับสูงต่ำได้ ขาเหล็กห้าแฉก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74)
2021-02-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สนำักงานแบบล้อเลื่อนปรับสูงต่ำได้ ขาเหล็กห้าแฉก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68)
2021-02-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74)
2021-02-04 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (ดู : 73)
2021-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89)
2021-01-20 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) (ดู : 89)
2021-01-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92)
2021-01-18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 87)
2021-01-15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญ(จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
2021-01-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับงานประมวลผล หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
2021-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 ราย โดยวิธัีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97)
2020-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98)
2020-12-14 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการรื้อวัชพืชและต้นไม้รอบสระเก็บน้ำประปาบ้านวังถ้ำ (สระใหญ่) จำนวน 2 สระ (ดู : 101)
2020-12-03 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 103)
2020-11-12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 104)
2020-10-15 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 120)
2020-10-02 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (ดู : 26)
2020-09-30 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.63 - กันยายน 2563) (ดู : 104)
2020-09-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133)
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเครื่องเล่นเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124)
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123)
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123)
2020-09-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125)
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117)
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะพร้อมพลาสติกกันเปื้อน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124)
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123)
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบทจุดบ้านนายวรชัย ดวงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122)
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 โดยวิิะีิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122)
2020-08-28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 118)
2020-08-28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ จำนวน 5 จุด (ดู : 119)
2020-08-28 ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคสล. ทางเชื่อมทางหลวงชนบทจุดบ้านนายวรชัย ดวงจันทร์ หมู่ทีี่ 4 บ้านต้นต้อง (ดู : 117)
2020-08-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125)
2020-07-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116)
2020-07-30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 128)
2020-07-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) (ดู : 146)
2020-07-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง(สีแดง) ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมผงเคมีแห้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 137)
2020-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 121)
2020-07-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115)
2020-07-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 137)
2020-06-22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 129)
2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127)
2020-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 121)
2020-06-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128)
2020-05-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 129)
2020-05-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133)
2020-05-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 130)
2020-05-22 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพที่จำหน่่ายออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 140)
2020-05-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130)
2020-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 137)
2020-05-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119)
2020-05-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126)
2020-05-13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 134)
2020-05-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127)
2020-05-05 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 141)
2020-05-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125)
2020-04-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563) (ดู : 117)
2020-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ 2 บ้้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145)
2020-04-21 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง (ดู : 140)
2020-04-17 ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง (ดู : 144)
2020-04-14 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ดู : 249)
2020-03-31 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) (ดู : 134)
2020-01-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์บันทึกภาพจุด ที่ 1,2 หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 193)
2020-01-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) (ดู : 125)
2020-01-14 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ (ดู : 153)
2020-01-14 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ) (ดู : 536)
2020-01-09 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์บันทึกภาพ (ดู : 152)
2020-01-08 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กล้องวงจรปิด (CCTV)) (ดู : 269)
2020-01-07 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางซอยข้างสระใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 154)
2020-01-07 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยข้างสระใหญ่ หมุู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่) (ดู : 161)
2019-11-19 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 155)
2019-10-10 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) (ดู : 123)
2019-07-12 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) (ดู : 119)
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยเข้าฝายนายสง่า เพชรพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 163)
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าห้วยน้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180)
2019-06-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝายนายสง่า เพชรพรม หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 302)
2019-06-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าห้วยน้ำชำ (ดู : 294)
2019-04-10 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - มีีนาคม 2562) (ดู : 129)
2019-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง (จุดเปือยเจ็ดนาง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 681)
2019-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 554)
2019-03-27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง (จุดเปือยเจ็ดนาง) หมู่ 2 บ้านห้วยฉลอง (ดู : 191)
2019-03-26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว (ดู : 193)
2019-02-05 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (ดู : 223)
2019-02-05 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าห้วยลึก (ดู : 218)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนางรำยอง อินทะเรืองรุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 220)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนายจีน ขันใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 231)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 230)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองบริเวณจุดไร่นายภูมิ ต๊ะพรมมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 237)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนางรำยอง อินทะเรืองรุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (ดู : 215)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 234)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (ดู : 228)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง จุดบริเวณไร่นายแพร ต๊ะพรมมิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 229)
2019-01-07 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) (ดู : 118)
2018-12-27 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 197)
2018-11-09 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 675)
2018-10-31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 880)
2018-09-07 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 716)
2018-08-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 273)
2018-07-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 749)
2018-06-29 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 494)
2018-06-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนางกุหลาบ อยู่ทรัพย์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 730)
2018-06-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 708)
2018-05-28 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบ จำนวน 1 คัน (ดู : 724)
2018-05-10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 913)
2018-05-10 ประกาศราคากลางโครงการรก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง หมุู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 797)

2021-09-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 0)


2021-08-26 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 4)
2021-08-16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 4)
2021-05-06 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 26)
2021-03-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 32)
2021-01-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 46)
2020-11-27 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 77)
2020-08-28 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 108)
2020-08-18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 94)
2020-06-04 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 113)
2020-03-11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 129)
2020-03-11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 124)
2020-02-13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 127)
2020-01-03 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 136)
2019-11-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 113)
2019-09-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 133)
2019-08-19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 146)
2019-08-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 124)
2019-06-17 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 157)
2019-06-05 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 166)
2019-05-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 138)
2019-03-19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 169)
2019-02-19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 165)
2019-01-31 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 130)
2018-11-01 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 201)
2018-08-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 243)
2018-08-21 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 809)
2018-08-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 793)
2018-08-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 825)

ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา ?เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์? ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โครงการจิตอาสา ?เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์? ประจำเดือน มกราคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th
 
Facebook  :  อบต.ถ้ำฉลอง