ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-07-02 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 54)


2020-06-30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง รอบ 12 เดือน (ดู : 27)
2020-06-30 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 29)
2020-06-17 ประชาสัมพันธ์เพ่ื่อสร้างการรััับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 (ดู : 33)
2020-06-10 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม2562 -มีนาคม 2563 (ดู : 36)
2020-06-08 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2562 (ดู : 39)
2020-05-12 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 42)
2020-04-10 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 28)
2020-04-07 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 40)
2020-04-07 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 39)
2020-03-20 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 30)
2020-03-12 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ดู : 64)
2020-02-03 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 63)
2020-01-31 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 81)
2020-01-29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 78)
2020-01-16 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 30)
2020-01-10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 108)
2020-01-02 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 36)
2020-01-02 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 37)
2020-01-02 ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส (ดู : 37)
2020-01-02 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 26)
2020-01-02 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 29)
2020-01-02 นโยบายการบริหารงานบุคคลของอบต.ถ้ำฉลอง (ดู : 34)
2020-01-02 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม (ดู : 26)
2020-01-02 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ (ดู : 26)
2020-01-02 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 27)
2019-12-06 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 36)
2019-12-03 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 33)
2019-11-06 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานผลิตน้ำประปา) (ดู : 116)
2019-11-06 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ) (ดู : 121)
2019-10-31 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4 (ดู : 24)
2019-10-30 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 117)
2019-10-28 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 116)
2019-10-17 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 36)
2019-10-15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 25)
2019-10-09 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 131)
2019-09-20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 116)
2019-08-14 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) (ดู : 126)
2019-08-02 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 131)
2019-07-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 (ดู : 25)
2019-06-13 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานสุ่มไก่ (ดู : 153)
2019-06-13 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักสานกระติบข้าวเหนียว (ดู : 152)
2019-05-27 ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 (ดู : 332)
2019-05-27 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (ดู : 320)
2019-05-27 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 (ดู : 528)
2019-04-22 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 26)
2019-04-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 (ดู : 27)
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 (ดู : 8)
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (ดู : 8)
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 (ดู : 8)
2019-01-03 ประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 8)
2019-01-03 ประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 7)
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 137)
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีป้าย (ดู : 139)
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 126)
2019-01-02 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (ดู : 27)
2018-10-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (ดู : 21)
2018-09-25 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 200)
2018-08-30 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักสานกระติบข้าวเหนียว (ดู : 190)
2018-08-30 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานสุ่มไก่ (ดู : 184)
2018-07-15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรุู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 491)
2018-04-25 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 483)
2018-04-09 ข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคมปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง (ดู : 866)
2018-04-04 กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 (ดู : 529)
2018-03-29 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด (ดู : 267)
2018-01-31 ประชาสัมพันธ์แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 520)
2018-01-30 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 572)
2018-01-04 ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 295)
2017-11-07 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองตามแบบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 465)
2017-11-02 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธฺ์เืพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 (ดู : 476)
2017-09-26 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ดู : 13)

2020-09-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)


2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเครื่องเล่นเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
2020-09-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะพร้อมพลาสติกกันเปื้อน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบทจุดบ้านนายวรชัย ดวงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
2020-08-28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 5)
2020-08-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
2020-07-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
2020-07-30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 12)
2020-07-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) (ดู : 15)
2020-07-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง(สีแดง) ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมผงเคมีแห้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
2020-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
2020-07-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16)
2020-07-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
2020-06-22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 19)
2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17)
2020-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)
2020-06-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)
2020-05-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23)
2020-05-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
2020-05-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
2020-05-22 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพที่จำหน่่ายออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 26)
2020-05-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
2020-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24)
2020-05-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
2020-05-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21)
2020-05-13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
2020-05-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26)
2020-05-05 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29)
2020-05-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27)
2020-04-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563) (ดู : 12)
2020-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ 2 บ้้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32)
2020-04-21 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง (ดู : 33)
2020-04-17 ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง (ดู : 33)
2020-04-14 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ดู : 63)
2020-03-31 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์) (ดู : 35)
2020-01-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์บันทึกภาพจุด ที่ 1,2 หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2020-01-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) (ดู : 12)
2020-01-14 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ (ดู : 41)
2020-01-14 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ) (ดู : 55)
2020-01-09 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์บันทึกภาพ (ดู : 41)
2020-01-08 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กล้องวงจรปิด (CCTV)) (ดู : 48)
2020-01-07 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางซอยข้างสระใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 40)
2020-01-07 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยข้างสระใหญ่ หมุู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่) (ดู : 49)
2019-11-19 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 50)
2019-10-10 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) (ดู : 8)
2019-07-12 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) (ดู : 8)
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยเข้าฝายนายสง่า เพชรพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64)
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าห้วยน้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69)
2019-06-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝายนายสง่า เพชรพรม หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 124)
2019-06-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าห้วยน้ำชำ (ดู : 121)
2019-04-10 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - มีีนาคม 2562) (ดู : 8)
2019-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง (จุดเปือยเจ็ดนาง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 321)
2019-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 259)
2019-03-27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง (จุดเปือยเจ็ดนาง) หมู่ 2 บ้านห้วยฉลอง (ดู : 88)
2019-03-26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว (ดู : 86)
2019-02-05 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (ดู : 125)
2019-02-05 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าห้วยลึก (ดู : 119)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนางรำยอง อินทะเรืองรุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนายจีน ขันใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 120)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองบริเวณจุดไร่นายภูมิ ต๊ะพรมมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 131)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนางรำยอง อินทะเรืองรุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (ดู : 115)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 123)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (ดู : 126)
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง จุดบริเวณไร่นายแพร ต๊ะพรมมิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ (ดู : 124)
2019-01-07 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) (ดู : 8)
2018-12-27 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 101)
2018-11-09 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 378)
2018-10-31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 493)
2018-09-07 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 403)
2018-08-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 170)
2018-07-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 436)
2018-06-29 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 263)
2018-06-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนางกุหลาบ อยู่ทรัพย์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 415)
2018-06-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 424)
2018-05-28 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบ จำนวน 1 คัน (ดู : 428)
2018-05-10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 527)
2018-05-10 ประกาศราคากลางโครงการรก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง หมุู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 471)

2020-08-28 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 5)


2020-08-18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 5)
2020-06-04 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 18)
2020-03-11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 35)
2020-03-11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 33)
2020-02-13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 34)
2020-01-03 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 39)
2019-11-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 29)
2019-09-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 52)
2019-08-19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 55)
2019-08-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 31)
2019-06-17 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 65)
2019-06-05 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 64)
2019-05-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 32)
2019-03-19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 82)
2019-02-19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ดู : 73)
2019-01-31 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประะจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 30)
2018-11-01 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 108)
2018-08-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 151)
2018-08-21 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 517)
2018-08-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 480)
2018-08-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 510)

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมควบคุมไฟป่าและหมอกควัน
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 Fax. 0-5582-6538
E-mail::  thamchalong_@hotmail.com
เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th