การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

            1. โครงสร้างหน่วยงาน                                                                                                           

            2. ข้อมูลผู้บริหาร                                                                                                               

            3. อำนาจหน้าที่                                                                                                                 

            4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                        

            5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน                                                                                                 

            6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                          

            7. ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                       

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

            8. Q&A

            9. Social Network                                                                                                                   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

            10. แผนดำเนินงานประจำปี                                                                                                    

            11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน                                                     

            12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                                                                  

การปฏิบัติงาน

            13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                                    

การให้บริการ

            14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                                                                                       

            15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                                                                          

            16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                      

            17. E-Service                                                                                                                     

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                   

            19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน                                          

            20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                                                    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ                                                       

            22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ                                        

            23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)                                 

            24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)                                   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     

            26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                           

            27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                        

            28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                                         

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                           

            30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                            

            31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                                                     

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                                                    

            33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                                                         

           

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

            35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                                                                       

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

            36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                                  

            37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                              

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                                    

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี                                                                           

            40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน             

            41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี                                                              

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

            42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                                                                         

            43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม                                                                        

            44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                    

            45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                        

            46. มาตรการป้องกันการรับสินบน                                                                                      

            47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม        

            48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ                                                                              

 

 

26/10/2016

365

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th