ข่าว

2022-05-26 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอืื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)


2022-05-05 ประกาศนโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
2022-04-08 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
2022-04-08 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-04-01 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
2022-04-01 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
2022-04-01 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
2022-04-01 รายงานการกำัำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
2022-04-01 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
2022-04-01 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-03-15 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2022-03-09 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
2022-03-09 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
2022-02-24 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2022-01-18 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
2022-01-10 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ประจำปี 2565
2022-01-10 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-01-10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม
2022-01-06 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2022-01-05 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2022-01-04 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 ตัั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565
2022-01-04 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.ถ้ำฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2022-01-04 รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-01-04 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-01-04 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ประจำปี 2565
2021-10-29 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-10-25 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-10-15 ประกาศผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2021-10-05 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ตัั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2564
2021-09-29 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
2021-07-06 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
2021-06-24 ประชาสัมพันธ์เพ่ื่อสร้างการรััับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
2021-06-01 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
2021-06-01 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
2021-06-01 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
2021-06-01 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
2021-06-01 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2021-05-21 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2021-05-05 ประกาศนโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
2021-04-16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2021-03-30 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2021-03-05 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
2021-03-03 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม2563 -มีนาคม 2564
2021-03-03 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
2021-03-02 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง รอบ 6 เดือน
2021-03-02 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง รอบ 12 เดือน
2021-02-24 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์
2021-02-24 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
2021-02-02 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2021-01-25 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2021-01-04 ปรชาสัมพันธ์รณรงค์การปั่นจักรยาน
2021-01-04 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกชยะมูลฝอยด้วยหลัก 3 R
2021-01-04 นโยบายการบริหารงานบุคคลของอบต.ถ้ำฉลอง
2021-01-04 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
2021-01-04 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2021-01-04 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-01-04 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2021-01-04 ประกาศมาตรการในการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2021-01-04 ประกาศมาตรการส่่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
2021-01-04 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2021-01-04 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรีียน
2021-01-04 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-01-04 มาตรการป้องกันการรับสินบน
2021-01-04 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-01-04 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2021-01-04 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2021-01-04 ประกาศค่านิยมหลักของวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2021-01-04 ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส
2021-01-04 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2021-01-04 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2020-12-16 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ี่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (ขับรถบรรทุกน้ำ)
2020-12-16 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ี่ธุรการ)
2020-12-14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)
2020-12-14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (ขับรถบรรทุกน้ำ)
2020-12-04 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-11-23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
2020-11-05 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2020-10-09 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-10-05 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-10-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563)
2020-10-01 สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-10-01 สรุปจำนวนผุู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-10-01 แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-10-01 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ประจำปี 2564
2020-09-29 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
2020-09-29 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566)
2020-07-02 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2020-06-30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง รอบ 12 เดือน
2020-06-30 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
2020-06-17 ประชาสัมพันธ์เพ่ื่อสร้างการรััับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
2020-06-10 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม2562 -มีนาคม 2563
2020-06-08 รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ 2562
2020-05-12 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2020-04-15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2020-04-10 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-04-07 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานจ้าง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-04-07 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-04-01 ประกาศยกเลิกสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
2020-03-20 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2020-03-12 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2020-02-03 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2020-01-31 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2020-01-29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามการกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2020-01-16 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-01-10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2020-01-02 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ ของ อถล.อบต.ถ้ำฉลอง
2020-01-02 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขยะในชุมชนของ อถล.อบต.ถ้ำฉลอง
2020-01-02 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2020-01-02 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
2020-01-02 ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส
2020-01-02 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2020-01-02 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2020-01-02 นโยบายการบริหารงานบุคคลของอบต.ถ้ำฉลอง
2020-01-02 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
2020-01-02 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
2020-01-02 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2019-12-06 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-12-03 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-11-29 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563
2019-11-06 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานผลิตน้ำประปา)
2019-11-06 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ)
2019-10-31 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4
2019-10-30 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
2019-10-28 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-10-17 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-10-15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-10-09 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
2019-09-20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-08-14 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
2019-08-02 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
2019-07-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4
2019-06-13 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานสุ่มไก่
2019-06-13 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักสานกระติบข้าวเหนียว
2019-05-27 ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
2019-05-27 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
2019-05-27 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
2019-04-22 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-04-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
2019-01-03 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562
2019-01-03 ประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562
2019-01-03 ประชาสัมพันธ์ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2562
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีป้าย
2019-01-02 แนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
2019-01-02 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2
2018-10-01 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1
2018-09-25 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-08-30 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักสานกระติบข้าวเหนียว
2018-08-30 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานสุ่มไก่
2018-07-15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรุู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2018-04-25 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2561
2018-04-09 ข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคมปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง
2018-04-04 กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561
2018-03-29 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด
2018-01-31 ประชาสัมพันธ์แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2018-01-30 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
2018-01-04 ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
2017-11-07 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองตามแบบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-11-02 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธฺ์เืพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
2017-09-26 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
2017-05-15 ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561-2564

2022-06-14 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565


2022-06-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-05-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
2022-05-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-05-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-05-05 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยป่าช้าเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายถวิล อยู่นุช และนางลำเพียร ไร้เปี่ยม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-04-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-04-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-04-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์กลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8268 อุตรดิตถ์ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
2022-04-04 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
2022-04-01 สรุปผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565
2022-04-01 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
2022-03-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวฉีดน้ำแบบด้ามปืนสำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-03 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-03-01 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการปฏิบัติงานของอาสสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิะิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้งอกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เขา้สูู่หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 21 รายการ
2022-02-24 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนภายในพื้นที่ตำบลถ้ำฉลองที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำฉลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-02-01 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-06 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
2022-01-04 สรุปผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
2022-01-04 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
2021-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสรา้าง (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-12-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 ราย โดยวิธัีเฉพาะเจาะจง
2021-12-01 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
2021-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-03 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
2021-10-20 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-10-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-10-04 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564)
2021-09-06 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
2021-09-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-30 ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4110 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7951 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-08-05 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
2021-08-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 ราย โดยวิธัีเฉพาะเจาะจง
2021-07-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสรา้าง (กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-07-07 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
2021-07-06 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
2021-07-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางแสงดาว จันทร์กลอง หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ความยาวรวม 40 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิะิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสังวร อินทะสอน บ้านนายสำรวม พานวน ทางเข้าบ่อประปา หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 190 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายไร่นายสำเริง แก้วจรูญ - ไร่นายมานพ เสนะจำนง หมู่ที่ 1 ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรขนาดกว้าง 3.0 เมตร ความยาวรวม 650 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-06-09 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 1250 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-05-05 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
2021-04-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนิดความยาว 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
2021-04-09 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
2021-04-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนบริเวณบ้านนางพนม ฟันอ้น หมู่ทีี่ 2 บ้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (งบประมาณช่่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางประทุม ฟองทราย หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง (งบประมาณช่่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-03-04 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-02-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนำักงานแบบล้อเลื่อนปรับสูงต่ำได้ ขาเหล็กห้าแฉก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน , โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต)
2021-02-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สนำักงานแบบล้อเลื่อนปรับสูงต่ำได้ ขาเหล็กห้าแฉก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สนำักงานแบบล้อเลื่อนปรับสูงต่ำได้ ขาเหล็กห้าแฉก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-02-04 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
2021-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-20 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
2021-01-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
2021-01-15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญ(จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับงานประมวลผล หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 ราย โดยวิธัีเฉพาะเจาะจง
2020-12-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอานนท์ กลมพุก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-12-14 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการรื้อวัชพืชและต้นไม้รอบสระเก็บน้ำประปาบ้านวังถ้ำ (สระใหญ่) จำนวน 2 สระ
2020-12-03 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
2020-11-12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2020-10-15 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2020-10-02 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
2020-09-30 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.63 - กันยายน 2563)
2020-09-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเครื่องเล่นเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะพร้อมพลาสติกกันเปื้อน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบทจุดบ้านนายวรชัย ดวงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 โดยวิิะีิธีเฉพาะเจาะจง
2020-08-28 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
2020-08-28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ จำนวน 5 จุด
2020-08-28 ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคสล. ทางเชื่อมทางหลวงชนบทจุดบ้านนายวรชัย ดวงจันทร์ หมู่ทีี่ 4 บ้านต้นต้อง
2020-08-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
2020-07-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)
2020-07-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง(สีแดง) ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมผงเคมีแห้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-07-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-06-22 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-06-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-05-22 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพที่จำหน่่ายออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-05-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-13 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-05-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-05-05 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-05-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-04-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
2020-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ 2 บ้้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-04-21 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง
2020-04-17 ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมลงวงท่อกันดินพัง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง
2020-04-14 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
2020-03-31 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์)
2020-01-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์บันทึกภาพจุด ที่ 1,2 หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-01-30 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
2020-01-14 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ
2020-01-14 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ)
2020-01-09 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์บันทึกภาพ
2020-01-08 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กล้องวงจรปิด (CCTV))
2020-01-07 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางซอยข้างสระใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่
2020-01-07 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยข้างสระใหญ่ หมุู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่)
2019-11-19 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-10-10 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)
2019-07-12 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางซอยเข้าฝายนายสง่า เพชรพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าห้วยน้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-06-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฝายนายสง่า เพชรพรม หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
2019-06-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าห้วยน้ำชำ
2019-04-10 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - มีีนาคม 2562)
2019-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง (จุดเปือยเจ็ดนาง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง (จุดเปือยเจ็ดนาง) หมู่ 2 บ้านห้วยฉลอง
2019-03-26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง เทียนแก้ว
2019-02-05 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง
2019-02-05 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าห้วยลึก
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนางรำยอง อินทะเรืองรุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนายจีน ขันใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองบริเวณจุดไร่นายภูมิ ต๊ะพรมมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณบ้านนางรำยอง อินทะเรืองรุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณไร่นายเสงี่ยม ไชยทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบริเวณนายจีน ขันใจ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง
2019-01-21 ประกาศรารากลางโครงการต่อเติมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง จุดบริเวณไร่นายแพร ต๊ะพรมมิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
2019-01-07 ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)
2018-12-27 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-11-09 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-09-07 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-08-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-02 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-06-29 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนางกุหลาบ อยู่ทรัพย์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-06-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-05-28 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบ จำนวน 1 คัน
2018-05-10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2018-05-10 ประกาศราคากลางโครงการรก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลอง หมุู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2022-05-20 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


2022-03-30 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
2022-01-19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
2021-12-30 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
2021-09-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2021-08-26 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
2021-08-16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2021-05-06 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2021-03-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2021-01-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2020-11-27 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-08-28 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-08-18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-06-04 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-03-11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-03-11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-02-13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-01-03 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-11-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประะจำปี พ.ศ.2562
2019-09-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-08-19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-08-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประะจำปี พ.ศ.2562
2019-06-17 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-06-05 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-05-01 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประะจำปี พ.ศ.2562
2019-03-19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-02-19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
2019-01-31 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประะจำปี พ.ศ.2562
2018-11-01 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
2018-08-29 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
2018-08-21 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
2018-08-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
2018-08-02 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th